mlékárny, mlékomat, Milkbot, mléčné výrobky, jogurt, probiotický nápoj, zmrzlina, Robomilkbar, lopaty na kejdu, dotace SZIF 
 
 PRODUKTY |  PŘIHLÁŠENÍ  |  REGISTRACE  | DOKUMENTY | KOŠÍK   Úvod |  Profil  | Produkty & služby | Pravidla eShopu | Downloads | Distributor | Kontakty 
Vyhledávání­
Informační e-mail
Zadejte váš e-mail:


Smlouva o obchodním zastoupeníNíže uvedeného dne, měsíce a roku

……………………..

sídlem ………………

IČ: ………….., DIČ: …………….

zapsán v obchodním rejstříku vedeném

……… soudem v ……, oddíl ……, vložka ……

bankovní spojení: …………………

jehož jménem jedná …………….(jméno a příjmení), …….. (funkce)

na straně jedné (dále jen „Zástupce“)

a

……………………..

sídlem ………………

IČ: ………….., DIČ: …………….

zapsán v obchodním rejstříku vedeném

……… soudem v ……, oddíl ……, vložka ……

bankovní spojení: …………………

jehož jménem jedná …………….(jméno a příjmení), …….. (funkce)

na straně druhé (dále jen „Zastoupený“)

oba jako smluvní strany uzavřely tuto

Smlouvu o obchodním zastoupení


podle ustanovení § 652 a následující obchodního zákoníkuI.

Předmět plnění

Zástupce bude pro zastoupeného vyhledávat zájemce o koupi zboží definovaného v příloze č. 1 této smlouvy za podmínek upravených v této smlouvě oproti závazku Zastoupeného zaplatit Zástupci sjednanou odměnu.


II.

Místo plnění

Zástupce bude vyvíjet činnost na území ………… . Obchodní zastoupení má charakter ……….. (výhradního/nevýhradního) obchodního zastoupení.


III.

Doba plnění

3.1

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu neurčitou.

3.2

Kterákoliv smluvní stran může smlouvu ukončit písemnou výpovědí při dodržení níže uvedené výpovědní doby.

3.3

Výpovědní doba pro první rok trvání smlouvy činí jeden měsíc, pro druhý rok trvání smlouvy dva měsíce a pro třetí a následující roky je výpovědní doba tříměsíční. Výpovědní doba počína běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.


IV.

Povinnosti Zástupce

4.1

Zástupce je povinen při realizací plnění podle této smlouvy s odbornou péčí, dbát jemu známých zájmů Zastoupeného a v rámci smlouvy se řídit pokyny zastoupeného.

4.2

Zástupce je povinen podávat zastoupenému písemné zprávy (nejméně jednou za čtvrt roku) o všech okolnostech důležitých pro zájmy Zastoupeného a pro jeho rozhodování související s uzavíráním obchodů. Zástupce je povinen neprodleně informovat Zastoupeného o jakýchkoli připomínkách a stížnostech zákazníků ohledně vad na výrobcích Zastoupeného a hájit dobré jméno Zastoupeného.

4.3

Zástupce je povinen předkládat Zastoupenému návrhy na uzavření obchodů jen s osobami, u nichž jsou dány předpoklady, že závazky spjaté s koupí zboží řádně a včas splní.

4.4

Zástupce je oprávněn uzavřít obchod jménem a v zastoupení Zastoupeného jen základě a v rozsahu udělené zvláštní plné moce.


4.5

Zástupce je povinen sledovat trh, a zjistí-li jakékoliv porušení vlastnických či jiných práv Zastoupeného nebo jiné protiprávní jednání poškozující zájmy Zastoupeného, je povinen jej o tom neprodleně informovat.

4.6

Nemůže-li Zástupce vykonávat svou činnost, musí o tom bez zbytečného odkladu podat zprávu Zastoupenému.
V.

Povinnosti Zastoupeného

5.1

Zastoupený je povinen předat Zástupci všechny informace a podklady potřebné k plnění závazku obchodního zástupce (např. obchodní podmínky, ceníky, technické dokumenty, reklamní materiály aj.) s tím, že před ukončením této smlouvy mu nespotřebované dokumenty budou Zástupcem vráceny.

5.2

Zastoupený je povinen neprodleně sdělit Zástupci jakékoli změny cen, obchodních podmínek nebo platebních termínů.

5.3

Zastoupený je povinen informovat Zástupce ve lhůtě do …… dnů od vyhledání zájemce o koupi zboží, zda má či nemá zájem o uzavření příslušného obchodu.

5.4

Zastoupený je povinen informovat bez zbytečného odkladu Zástupce o všech změnách, jež mohou být důležité pro činnost Zástupce podle této smlouvy.


VI.

Provize

6.1

Smluvní strany se dohodly na provizi ve výši …… % z kupní ceny (bez DPH) vyplývající z uzavřeného obchodu se zájemcem vyhledaným Zástupcem po dobu platnosti této smlouvy.

6.2

Nárok na provizi uplatní Zástupce měsíčně předáním faktury Zastoupeného s datem splatnosti 15 dnů ode dne vystavení, a to do ….. . dne následujícího kalendářního měsíce po vzniku nároku na provizi dle podmínek této smlouvy.

6.3

Náklady spojené s činností Zástupce pro zastoupeného jsou již zahrnuty v provizi stanovené bodem 6.1 této smlouvy.


VII.

Ochrana důvěrných údajů

7.1

Zástupce může pověřit jiné osoby realizací činností spojených s obchodním zastoupení jen pod podmínkou předchozího písemného schválení Zastoupeným. Nedodržení této povinnosti je důvodem pro ukončení spolupráce a opravňuje Zastoupeného k požadavku na smluvní pokutu po Zástupci ve výši ………. .

7.2

Zástupce nesmí vykonávat obdobnou činnost pro jinou osobu odlišnou od Zastoupeného bez předchozího písemného souhlasu zastoupeného. Nedodržení této povinnosti je důvodem pro ukončení spolupráce a opravňuje Zastoupeného k požadavku na smluvní pokutu po Zástupci ve výši ………. .

7.3

Zástupce nesmí sdělovat údaje získané od Zastoupeného při své činnosti (know how nebo obchodní tajemství a jiné skutečnosti) bez souhlasu Zastoupeného třetím osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Zastoupeného. Tyto údaje je Zástupce oprávněn používat výhradně pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá po dobu …….let ode dne skončení platnosti této smlouvy. Porušení této povinnosti opravňuje Zastoupeného k uplatnění smluvní pokuty vůči Zástupci v částce …… .


VIII.

Kontaktní osoby

Zastoupený zároveň pověřuje pana …………….., aby v rámci této smlouvy předával pokyny Zástupci. Ze strany Zástupce je ke kontaktu se Zastoupeným zmocněn pan ...................... .


IX.

Závěrečná ustanovení

9.1

Vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo s ní související, které nebudou urovnány smírem, budou předloženy * obecnému českému soudu podle obecně závazných procesních předpisů České republiky/ * budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komory České republiky podle jeho Řádu jedním nebo více rozhodci.

9.2

Veškeré změny a doplňky této dohody budou řešeny výhradně formou písemných dodatků schválených oběma smluvními stranami.

9.3

Jestliže bude kterékoliv ustanovení této dohody určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení považováno za samostatné a oddělitelné od ostatních ustanovení této dohody a nezpůsobí jejich neplatnost nebo nevymahatelnost.

9.4

Jestliže kterákoliv strana neuplatní nárok na splnění kteréhokoliv ustanovení této dohody, neovlivní to v žádném případě její právo vyžadovat takovéto plnění kdykoliv později. Rovněž neuplatnění práva kterékoliv strany z porušení kteréhokoliv ustanovení této dohody nemůže být považováno za vzdání se takovéhoto ustanovení.

9.5

Všechny zprávy a komunikace vyžadované podle této dohody budou písemné a budou zasílány poštou na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této dohody nebo faxem na příslušná aktuální faxová čísla.

9.6

Žádná ze stran této dohody nesmí zcela ani zčásti postoupit žádné ze svých práv ani žádný ze svých předchozích závazků podle této dohody bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

9.7

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

9.8

Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily a že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek kterékoliv ze smluvních stran.Zástupce : Zastoupený :

……………………… …………………….


V ……… dne ……….. V ……… dne ………..

Produkty v akci